מגיד משנה הלכות גירושין פרק יב

מגיד משנה הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה שבא וכו'. משנה כלשונה בכתובות פרק האשה שנתארמלה (דף כ"ב) והר' משה הכהן ז"ל הגיה על רבינו בזה הלשון, הגה"ה היה לו לרבינו לפרש והוא שאומרת תוך כדי דיבור אבל לאחר זמן מרובה לא מהימנא כי היכי דאמרינן בנשביתי וטהורה אני דהיא בת בוקתא +ר"ל השנויה בצדה (יבמות פ"ד.)+ דאינה נאמנת אם תאמר היום נשביתי ולאחר שנה תאמר טהורה אני וצ"ע עכ"ל. וגם כן ראיתי לקצת מפרשים שכתבו דרך פשיטות דמשנתנו בתוך כדי דבור הוא ולא מצאתי מי שכתב בביאור שאפילו לאחר כדי דיבור הוא, ולולא שהם אמרו כן (ר"ל דו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.