מגיד משנה הלכות גירושין פרק יא

מגיד משנה הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה א
[א] אין נושאין את הקטנה והנושא קטנה יתומה וכו'. כבר נתבאר פרק שלישי מהלכות אישות שמצות חכמים שלא יקדש אדם את בתו קטנה. ובכתובות פ' אע"פ (דף נ"ז:) אמרו אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה:
והנושא את היתומה. כבר נתבאר זה פ"ד מהל' אישות:
וכן קטנה שהשיאה וכו'. גם זה נזכר שם ומבואר בגמרא בפרק האיש מקדש (דף מ"ד):
הלכה ב
[ב] החרשת אע"פ שנשואיה מדברי סופרים כנישואי קטנה וכו'. מבואר ביבמות פרק חרש (דף קי"ב:) דשאלו מאי שנא קטנה דממאנת ומאי שנא חרשת דלא ממאנה ותירצו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.