מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה א
[א] השבת אבידה וכו'. מבואר בכתוב:
והרואה וכו'. מפרוש בפסוק ובמציעא פרק שני (דף כ"ו:):
הלכה ב
[ב] לקח האבידה ולא השיבה וכו'. מימרא פ' אלו מציאות [דף כ"ו:] ובשלקח לפני יאוש:
אפילו היה בעל האבידה וכו'. בע"ז בפ' אין מעמידין (דף כ"ו:) לכל אבידת אחיך לרבות את המומר ופירשו שם לתאבון בדוקא כדאיתא בגמ':
אבל אוכל וכו'. שם:
הלכה ג
[ג] אבידת עכו"ם. מימרא בהגוזל ומאכיל (דף קי"ג:):
והמחזירה ה"ז וכו'. מימרא בסנהדרין פרק אלו הנשרפין (דף ע"ז:) וכו' המחזיר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.