מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה א
[א] הגוזל חבית של יין מחבירו וכו'. מימרא מפורשת במרובה (דף ס"ה) ובהמפקיד (דף מ"ג):
נשברה מאליה. מפורש שם:
הלכה ב
[ב] היתה שוה בשעת הגזלה וכו'. מפורש שם במרובה ובמשנתנו דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה כדמוכח בפרק המפקיד (דף מ"ג):
הלכה ג
[ג] הגוזל חותל וכו'. מימרא שם מפורשת בהשואל במציעא (דף צ"ט:) בשם שמואל. ומ"ש אבל בהקדיש וכו'. מפורש ג"כ שם:
הלכה ד
[ד] גזל בהמה והזקינה וכו'. במשנה בהגוזל (דף צ"ו:) מפורש:
או כחשה וכו'. מפורש בגמרא:
או ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.