מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק א

מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את וכו'. שיעור הפרוטה הוא מבואר פ' ד' מיתות ב"ד (דף נ"ז) וכן בפ' הגוזל עצים (דף ק"ג):
ואין לוקין על לאו זה. זה מתברר פ' אלו הן הלוקין (דף ט"ז) ובסוגיא בפירוש:
הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כל שהוא דין תורה. זה מתברר בסוגיא דארבע מיתות. מיהו כתבו קצת מן המפרשים ז"ל דדוקא כשיעור מאי דקפדי ביה קצת מן האנשים אבל ליטול מן החבילה קיסם או מן הגדר לחצוץ בו שיניו דליכא איניש דקפיד ביה בכי האי שרי ואף זה אסרו בירושלמי ממדת חסידות:
ואפילו עובד כוכבים וכו'. מבואר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.