מגיד משנה הלכות איסורי ביאה פרק ד

מגיד משנה הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה א
[א] הנדה הרי היא כשאר כל העריות וכו'. זה מבואר ביבמות פרק הבא על יבמתו (דף נ"ד) בגמרא:
ואפילו היתה קטנה וכו'. בנדה פרק יוצא דופן משנה (דף מ"ד:):
שהבת מתטמאה בנדה וכו'. משנה שם (דף מ"ג:) ופי' אע"פ שהבא עליה אינו חייב עד שתהא בת ג' שנים ויום אחד התחלת טומאתה לכל דבר טומאה וטהרה היא אפילו בת יום אחד וכן אם ראתה בת יום אחד ולא טבלה במים הרי היא בטומאתה והבא עליה אחר ג' שנים ויום אחד חייב ושם למדוהו מדכתיב ואשה בנדה ובזבה ולא כתיב אשה:
הלכה ב
[ב] ואחד הבא על היול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.