מגדל עוז הלכות חובל ומזיק פרק ג

מגדל עוז הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


כיצד משערין הבושת וכו' עד והמבייש את החרש חייב. פ' החובל:
המבייש כו' עד העבד חייב. בב"ק פ' החובל (דף פ"ו ב) ובירושלמי ופרק הנחנקין בסנהדרין (דף פ"ה):
המבייש את הקטן כו' עד בכ"מ ובכל זמן כמו שיראו. פ' החובל (דף פ"ו):
ואם בייש ת"ח עד אין לו חלק לעוה"ב. בירושלמי דפרק החובל ור"י אלפס ז"ל הביאו בהלכות:
כל אלו הסלעים וכו' עד כסף נקי. ריש פרק שור שנגח ד' וה' (דף ל"ו) ופרק החובל:
בד"א במכובד עד סוף הפרק. פ' החובל: