מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הנותן מתנה לחבירו עד כמו שביארנו. פ"ק דקדושין (דף כ"ו וכ"ז) והביאור פכ"ג דהלכות אישות ופי"א ופי"ב דהל' מכירה:
וכן האומר לחבירו מנה וכו' עד כמו שביארנו. ספ"ק דגיטין (דף י"ג י"ד) בב"ב פ' מי שמת (דף קמ"ד וקמ"ח) והביאור פ"ו דהלכות מכירה:
כדרך שאין צריכין כו' עד מפני המשקרין. פ' האומר דקדושין (דף ס"ה):
כשם שהמוכר צריך לסיים כו' כיצד הכותב כו' אבל אם אומר לו חלק כך וכך כו' עד שבאותה השדה:
כתב הראב"ד ז"ל זה הדרך הולך וכו':
ואני אומר הרי שרבו מודה לו, ומה שהקשה הראב"ד ז"ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.