מגדל עוז הלכות גירושין פרק יב

מגדל עוז הלכות גירושין פרק יב

  

האשה שבאה ואמרה עד ולא מתייבמת. בכתובות פרק האשה שנתארמלה (דף כ"ב) ומייתי לה בכמה דוכתי:
היו לה שני עדים עד לכתחלה. בגיטין פרק התקבל (דף ס"ד):
הוציאה גט מתחת ידה עד כמו שביארנו:
כתב הראב"ד ז"ל אומר אני שיתקיים בחותמיו וכו':
ואני אומר כל אחד הולך לפי שיטתו שביארתי למעלה והוא תלוי במחלוקת רבה ורבא דריש מכלתין דגיטין ודעת ר"מ ז"ל כרבא וכיון דליכא ערער לא חיישינן והראב"ד ז"ל כרבה. ורואה אני ר"י אלפס ז"ל שכתב כן להדיא פרק השולח גמ' מתני' דאין אלמנה נפרעת ורבינו מאיר הלוי והר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.