מגדל עוז הלכות גירושין פרק ט

מגדל עוז הלכות גירושין פרק ט

  

המגרש את אשתו לאחר זמן עד ולא תלוי במעשה וכן כל כיוצא בזה. כל הדברים האלו סדר המחבר מן ההלכות האמורות בקידושין פרק האומר (דף ס') ובכתובות פרק הכותב ובגיטין פרק כל הגט ופ' קורדיקוס:
הרוצה לגרש על תנאי עד וכן כל כיוצא בזה. בגיטין פ' כל הגט (דף ל') ופ' קורדיקוס (דף ע"ו):
התנה עליה וכו' עד שאין רצונו לגרש. פ"ק דיבמות ובגיטין פ' כל הגט:
התנה עליה שתתגרש כו' בד"א בשהתנה ואמר כו' עד פסול אחר השלשים. פ' קורדיקוס (דף ע"ו):
וכן האומר לאשה ה"ז גיטך עד שמא פייס. פ' כל הגט (דף כ"ט) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.