מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק יא

מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

השבת אבדה וכו' עד ועל לא תראה שור אחיך. במכילתא נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ועל לא תעשה ובסיפרא לא תראה את שור אחיך מצות לא תעשה ולהלן הוא אומר כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו מצות עשה ע"כ. ועיקרי ההלכה בב"ק פרק שור שנגח את הפרה (דף נ"ד) ובמציעא פרק אלו מציאות:
אפילו היה בעל אבדה עד אבדת העכו"ם. פרק אין מעמידין:
אבדת העכו"ם מותרת עד ה"ז משובח. בב"ק פרק הגוזל ומאכיל ובסנהדרין פרק הנשרפין:
ובמקום שיש חלול עד מתחלל. פרק הגוזל ומאכיל:
עיר שישראל ועכו"ם וכו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.