מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק ד

מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

קנס קנסו חכמים כו' עד שאפשר שיכנס לגזול ולא גזל. פ' כל הנשבעין:
היה עד אחד מעידו וכו' עד אלא בשני עדים:
כתב הראב"ד ז"ל ואילו היו שם שני עדים וכו':
ואני אומר כמדומה לי שטעה הסופר במלת ואפילו שהותירו וראוי להעביר עליו קולמוס אפילו לדעת הראב"ד ז"ל ועיקר הדין זה ביררו הרב אלפסי פ' כל הנשבעין גמרא מתני' דהנגזל כו' בשער האחרון מן העשרה שערים שחילק ורואה אני פסק זה שכתב ר"מ ז"ל ומה שהוסיף ראב"ד ז"ל הוא מה שהביא ר"י אלפס בתשובת הגאון וז"ל מעיקרו חזינן תשובה משמיה דגאון דשאלו מקמיה ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.