מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הגוזל חבית וכו' עד משלם דינר כשעת הגזלה. פרק מרובה (דף ס"ה):
היתה שוה בשעת הגזלה כו' עד וכן כל כיוצא בזה. בב"ק פרק מרובה ובמציעא ס"פ המפקיד (דף ע"ג):
הגוזל חותל כו' עד משלם י'. במציעא פרק השואל (דף צ"ט ב):
גזל בהמה והזקינה כו' עד ומחזיר אותה בעצמה. הכל פ' הגוזל קמא (דף צ"ו ב):
בד"א בשהחזיר הגזלה וכו' עד וחומש ואשם:
כתב הראב"ד ז"ל דוקא דקאי ההוא מידי דכפר ביה באגם וכו':
ואני אומר עיקר הלכה זו תחלתה פ' הגוזל בתרא וסופה פרק הגוזל קמא גמרא מתני' דנתן לו את הקרן וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.