מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק א

מגדל עוז הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

כל הגוזל את חבירו כו' עד וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו. במסכת מכות פרק אלו הן הלוקין (דף ט"ז):
ואסור לגזול כל שהוא עד או עשקו יחזיר. במציעא פרק המקבל (דף קי"א) ובבכורות פ"ב (דף י"ז):
איזהו גוזל וכו' עד מיד המצרי. בב"ק פ' הכונס (דף נ"ז):
איזהו עושק כו' עד לא תעשוק את רעך. בב"ק פ' מרובה (דף ע"ט) ובמציעא פרק המקבל (דף קי"ג):
כל הגוזל חייב להחזיר כו' עד לשלם הקרן בלבד. בנזיקין פ' הגוזל עצים (דף צ"ו) ובגיטין פ' הניזקין (דף ס"ו):
אפילו גזל קורה עד כיוצא בזה. פירק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.