מגדל עוז הלכות אישות פרק כג

מגדל עוז הלכות אישות פרק כג

  

האשה שהתנה וכו' עד לקנות מידו. פרק הכותב (דף פ"ג):
התנה עמה שלא יהיה עד סילק עצמו מגוף הקרקע:
כתב הראב"ד ז"ל כל מ"ש כאן הכל הבל ורעות רוח עכ"ל:
ואני אומר ר"י אלפס ז"ל פירש ופסק כן ריש פרק הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך כו' איבעיא להו קנו מידו ועודה ארוסה מהו רב יוסף אמר מדין ודברים קנו מידו ר"נ אמר מגופה של קרקע קנו מידו בין בעורר על קנינו בין בעומד עכ"ל. ומקובל הוא לו מרבותינו הגאונים ז"ל וכדר"נ וכן פירוש רבינו האיי גאון ז"ל בששים שערים שחיבר בהל' מקח וממכר וגם ר"י ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.