מגדל עוז הלכות איסורי ביאה פרק ד

מגדל עוז הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הנדה הרי הוא כשאר וכו' עד לטומאת נדות וזבות. ביבמות פרק הבא על יבמתו (דף נ"ד) ופרק ד' מיתות בסנהדרין ובמסכת כריתות פרק ארבעה מחוסרי כפרה (דף י"א) ובנדה פרק יוצא דופן (דף מ"ד) ופ"א ושני והרבה מקומות בתלמוד ובת"כ:
ואחד הבא על הנדה כו' עד וספירתה. פ"ק דשבת (דף י"ד) ופרק קמא דכריתות ובנדה פרק תינוקת (דף ס"ו):
בין שפחה בין משוחררת וכו' עד שיטבול. פ"ק דכריתות:
העכו"ם אין חייבין עליה עד לענין טומאה וטהרה. בנדה פרק בנות כותים ובמסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין (דף ל"ד):
כל דם שתר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.