מגדל עוז הלכות אבל פרק י

מגדל עוז הלכות אבל פרק י

  

השבת עולה למנין אבלות כו' עד אין דבר מדברי אבלות נוהג בהם. פרק אלו מגלחין (דף י"ט כ"ד):
וכל הקובר את מתו כו' עד שלשה ועשרים יום:
כתב הראב"ד ז"ל יש כאן שבוש וכו':
ואני אומר כמה נתאבקו במחלוקת הזאת הישנה רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל גבי הא דגרסינן בפרק אלו מגלחין אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל הלכה כר"ג דאמר ראש השנה ויום כפורים כרגלים וכ"ש עצרת כו' עד אדבריה רב פפא לרב אויא סבא ודרש יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה הרי כאן ארבעה עשר יום אמר רבינא יום אחד לפני החג והחג ושמיני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.