מגדל עוז הלכות אבל פרק ו

מגדל עוז הלכות אבל פרק ו

  

מדברי סופרים שיהא האבל וכו' עד מצטער שלשים יום:
כתב הראב"ד ז"ל בגמרא למצוה ראשיכם אל תפרעו ואתיא פרע פרע מנזיר עכ"ל:
ואני אומר כן האמת שכן נאמר פרק אלו מגלחין גמ' מתני' דהקובר את מתו שלשה ימים קודם הרגל כו' ואמר עלה רב מתנה סתם נזירות שלשים יום דכתיב קדוש יהיה גדל פרע יהיה בגימטריא תלתין הוי אבל בירושלמי סומכה מקרא דובכתה את אביה וגו' מכלל דלצערא שלשים יום הוי וכן כתב ה"ר משה מקוצי ז"ל מדעת רבותינו בעלי התוס' ז"ל ואין ספק אצלנו שר"מ ז"ל מצא ספרים וברייתות ותשובת הגאונים ז"ל שראוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.