מגדל עוז הלכות אבל פרק ב

מגדל עוז הלכות אבל פרק ב

  

אלו שאדם חייב להתאבל כו' עד דין של תורה. פרק אלו מגלחין (דף כ"ב):
בנו או אחיו כו' עד אין מתאבלים זה על זה. פרק ב' דיבמות (דף כ"ב):
וכן אשתו הארוסה כו' עד ולא מתאבלת עליו. בסנהדרין פרק נגמר הדין:
כל הקרובים שהוא חייב להתאבל וכו' עד וכן בשאר הקרובים:
כתב הראב"ד ז"ל לא מחוור דבנו עצמו מדרבנן הוא עכ"ל:
ואני אומר תמה אני אם יצא דבר זה מפיו שהרי ברייתא מפורסמת היא פרק ואלו מגלחין גמ' מתני' דהקובר את מתו שלשה ימים קודם הרגל כו' ת"ר כל האמור בפרשת כהנים כהן מיטמא להם ואבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.