מגדל חננאל הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מגדל חננאל הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה יב
[יב] הרוצה להנשא וכו' בטילה שזו מברחת וכו'. עיין [בשטמ"ק] למהר"ר בצלאל ז"ל בכתובות דף ע"ח שכתב משם תלמידי רבינו יונה ז"ל דמה שפי' רש"י דמברחת דפליגי בה רשב"ג וחכמים אי קנה לוקח או לא קנה מיירי ביש שם גילוי דעת ונראה שרוצה לומר שהודיעה לעדים שאין מתנה זו אלא להבריח וכו' אבל אם לא הודיעה להם אפילו נתנה במקצת דברי הכל הוא דלא קנה המקבל ע"כ. וקשה טובא דממה שכתב אפי' נתנה במקצת משמע דס"ל דפלוגתא דרשב"ג וחכמים מיירי בנתנה בכולה ואילו שם בגמ' אמרינן בהדיא דמיירי בנתנה במקצת ועוד דהיכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.