מבול

מבול מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 663 מקורות עבור מבול. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

בראשית פרשת נח פרק ט

 ט) וַאֲנִי הִנְנִי מֵקִים אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְאֶת זַרְעֲכֶם אַחֲרֵיכֶם:(י) וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם בָּעוֹף בַּבְּהֵמָה וּבְכָל חַיַּת הָאָרֶץ אִתְּכֶם מִכֹּל יֹצְאֵי הַתֵּבָה לְכֹל חַיַּת הָאָרֶץ:(יא) וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְלֹא יִכָּרֵת כָּל בָּשָׂר עוֹד מִמֵּי הַמַּבּוּל וְלֹא יִהְיֶה עוֹד מַבּוּל לְשַׁחֵת הָאָרֶץ:(יב) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים זֹאת אוֹת הַבְּרִית אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין כָּל נֶפֶשׁ חַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם לְדֹרֹת עוֹלָם:(יג) אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ:(יד) וְהָיָה בְּעַנְנִי עָנָן עַל הָאָרֶץ וְנִרְאֲתָה הַקֶּשֶׁת בֶּעָנָן:(טו) וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי אֲשֶׁר בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין כָּל נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל בָּשָׂר וְלֹא

2

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 כהן משקה אותה מים מרים במקידה של חרס הלכה ההיא עשתה בסתר שנ' ועין נואף שמרה נשף לאמר וגו' ואינה [יודעת] שהיושב בסתרו של עולם פנים שם עליה שנ' וסתר פנים ישים מלמד שהמקום מוציא סתרה בגלוי שנ' תכסה שנאה הלכה ואנשי מבול לא נתגאו לפני המקום אלא מתוך הטובה שהשפיע להם שנ' בתיהם שלום מפחד וגו' שורו עבר ולא יגע' וגו' ישלחו כצאן וגו' ישאו כתף וגו' יבלו בטוב ימיהם וגו' הלכה זהיא גרמה להם ויאמרו לאל סור ממנו מה שדי כי נעבדנו אמרו אין לו עלינו טריחות אלא שתי טיפות של גשמים הרי יש לנו

3

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 הלכה יוכן הוא או' בסוטה ובאו המים המאררים וגו' ירך מקום שהתחילה בעבירה תחילה משם פורענות מתחלת לבא עליה ירך התחילה בעבירה תחלה ואחר כך בטן לפיכך תלקה ירך תחלה ואחר כך בטן שנ' והשקה את המים הלכה יאוכן אתה מוצא באנשי מבול אדם התחיל בעבירה תחילה שנ' וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ אף הן לקו תחלה והשאר לא פלטו שנ' וימח את כל היקום וגו' הלכה יבקטני סדום הן התחילו בעבירה תחלה שנ' טרם ישכבו ואנשי סדום וגו' אף הן לקו תחלה והשאר לא פלטו שנ' ואת האנשים אשר פתח הבית הכו וגו' פרעה

4

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ג

 דין שלאחריהם אמרו נאמנת עיסה לטמא ולטהר לאסר ולהתיר לרחק ולקרב אבל באלמנת עיסה לא נגעו: הלכה גאמ' ר' שמעון בן עזאי מעשה שנמצאו עצמות בירושלם בדיר העצים ובקשו חכמ' לטמא את ירושלם אמ' להן ר' יהושע בושת היא לנו וכלימה שנטמא את ביתינו איה מיתי מבול איה הרוגי נבוכדנצר איה הרוגים שנהרגו במלחמה ועד עכשיו אבל אמרו ודאי טמא ספק טהור אמ' ר' יהושע שמעתי ששוחטין ואף על פי שאין פתחים ואוכלין קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים קדשים קלים ומעשר שיני אף על פי שאין חומה שהקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא: הלכה דמשפחת

5

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ב

 לפרנסו הלכה יגמעשה בחסיד אחד שאמרו לו התפלל וירדו גשמים התפלל וירדו גשמים אמ' לו כשם שהתפללת וירדו כך התפלל וילכו להם אמ' להם צאו וראו אם עומד אדם בקרן אפל ומשקשק את רגלו בנחל קדרון אנו מתפללין שלא ירדו גשמים אבל בטוחין שאין המקום מביא מבול לעולם שנ' ולא יהיה עוד מבול וגו' ואומ' כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי וגו' ר' מאיר או' מבול של מים אין אבל מבול של אש ושל גפרית כדרך שהביא על הסדומים יש שנ' וה' המטיר על סדום וגו' ר' יהודה אומר מבול של כל בשר אין אבל מבול של יחידים

6

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לב

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לב עשרה דורות מאדם ועד נח וכי מה הוצרך לבאי עולם בכך אלא ללמדך שכל הדורות היו מכעיסין ובאין ולא הביא עליהן מי המבול בשביל צדיקים וחסידים שהיו בהם. ויש אומרים כל זמן שהיה מתושלח חי לא ירד מבול לעולם וכשמת מתושלח עוד נתלה להם שבעת ימים לאחר מיתתו שנאמר ויהי לשבעת הימים [ומי המבול היו על הארץ] (בראשית ז' י'). מה טיבן של שבעת ימים הללו אלו [שבעת] ימי אבלו של [מתושלח] הצדיק שעיכבו את הפורעניות [מלבא לעולם] לפיכך נאמר ויהי לשבעת הימים: דבר אחר ויהי לשבעת הימים מלמד שקבע

7

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 כל מי שאין התורה עובר על פיו אין בו דרך ארץ. הכריז ר' אלעזר בן עזריה בשלש מאות שופרות, כל המקבל כוס מיד כלה ושותהו אין לו חלק לעולם הבא. הלכה דהקורא פסוק משיר השירים ועשהו כמין זמר, וכן הקורא פסוק מדברי תורה שלא בזמנו, מביא מבול לעולם, מפני שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, רבונו של עולם עשאוני בניך ככנור המנגנים בו גוים, אומר לה, בתי, אם כן בשעה שהן שמחים מה יהיו עושין, אומרת לפניו רבונו של עולם, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ובתלמוד ובמדרש ובאגדות, ואם עם הארץ הוא יעסוק בהלכות הפסח

8

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 גם אותו. תאנא למפרע הוא רע, וכיוצא בו נח למפרע חן. הלכה חכל המקשה עצמו חייב מיתה.אמר רב אשי כל המקשה עצמו יהא בנדוי, ולימא אסור, משום דמגרי יצר הרע אנפשיה, שמע מינה אסור ליגע בערוה, כדתניא כל הנוגע באמה ומשתין מים, כאילו מביא מבול לעולם, מאי טעמא, נגיעה מביא לידי חימום, וחימום לידי יצר החשק. תאנא גבול יש לה, מעטרה ולמטה מותר, מעטרה ולמעלה אסור, במה דברים אמורים בפנוי אבל בנשוי לא חיישינן. כיוצא בדבר אתה אומר, כוס אחד יפה לאשה, שנים ניוול הוא לה, שלשה תובעת בפה, ארבעה אפילו חמור תובע אינה מקפדת, במה דברים אמורים

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק א

 בשבעה והאפילה בשבעה עשר ר' יהודה אומר הבכירה בשבעה והבינונית בשבעה והאפילה בעשרים ושלשה. ר' יוסה אומר הבכירה בי"ז והבינונית בעשרים ושלשה והאפילה בשלשים יום שכן מצאנו שאין היחידים מתחילין להתענות אלא בראש חדש כסליו. א"ר אבמרי אחוי דר' יוסי הכל מודים בשבעה עשר שהיא זמן כימא לשקע שבו ירד מבול לעולם מה טעמא [בראשית ז יא] ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה. ר' אבא בר זמינא ר' לעזר בשם ר' הושעיה הלכה כמי שהוא אומר בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים. ולמה לא אמר כר"מ אית תניי תני ומחליף. וכמה גשמים ירדו ויהא אדם צריך לברך ר' חייה בשם

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ג

 בה אלא יהי רצון מלפניך שתביא רווחה מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ונתנגבה הארץ ויצאו ומצאו מדבר מלא כמהים. שאלו את ר"א מאימתי מתפללין על הגשמים שילכו להם אמר להן כדי שיהא אדם עומד בקרן העופל ומשקשק את רגליו בנחל קדרון אבל בטוחים אנו בבעל הרחמים שאינו מביא מבול לעולם מה טעמא [ישעי' נד ט] כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ:הלכה ימתני' שלח לו שמעון בן שטח ואמר לו צריך אתה לנדוי אבל מה אעשה לך ואתה מתחטא לפני המקום כבן שהוא מתחטא לאביו ועושה לו רצונו ועליך הכתוב

1234567891011121314151617181920