מארי

מארי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2800 מקורות עבור מארי. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר הקירטא

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר הקירטא[אות ר] פתח רבי שמעון ואמר, עלאין שמעו, תתאין אתכנשו, אלין מארי מתיבתא דלעילא ותתא. אליהו באומאה עלך, טול רשו ונחית הכא, דהא קרבא סגיאה אזדמן. חנוך ממנא נחית הכא, אנת, וכל מארי מתיבתא דתחות ידך, דלא ליקרא דילי עבידנא, אלא ליקרא דשכינתא.[אות רא] פתח כמלקדמין, ואמר, זרקא, ודאי במיתך לסלקא צלותא לההוא אתר ידיע, כמה דההוא אבנא דקירטא, דאזדריקת לאתר ידיע, הכי צריך לסלקא מחשבתיה, בצלותיה בההיא תגא אבן מוכללת ומעוטרת, דאתמר בה כל הזוקף זוקף בשם, דצריך לסלקא לה תמן.[אות רב] ובההוא אתר דסליק לה לגבי בעלה,

132

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר ויניחהו בגן עדן

 עלייהו.[אות רסא] ואי עבר על אורייתא, אתשקיין ממרירו דאילנא דרע, דאיהו יצר הרע, וכל אברין דאנון מד' יסודין, אתמר בהון, וימררו את חייהם וגו' וימררו במרירו דמרה, ולגבי אברין קדישין דגופא, דאנון מסטרא דטוב, עלייהו אתמר ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה וגו'. כגוונא דא, אמרו מארי מתניתין, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בקושיא. בחומר, בקל וחומר. ובלבנים, בלבון הלכתא. ובכל עבודה בשדה, דא ברייתא. את כל עבודתם וגו' דא משנה.[אות רסב] אם תייבין בתיובתא, אתמר בהון, ויורהו ה' עץ, ודא עץ חיים, וביה וימתקו המים, ודא משה משיח, דאתמר ביה, ומטה האלקים בידי, מטה, דא מטטרו"ן,

133

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר זה ספר תולדות אדם

 ידיעא לבני מהימנותא, דא הוא ודאי ספר תולדות. ציור[אות תעב] ואמר ר' אבא, ספר ודאי נחתו ליה לאדם הראשון וביה הוה ידע חכמתא עלאה. וספרא דא, מטא לבני אלהין, חכימי דרא, ומאן דזכי לאשגחא ביה, ידע ביה חכמה עלאה, ומשגיחין ביה וידעין ביה. וספרא דא נחית ליה. מארי דרזין, ותלת שליחן ממנן קמיה.[אות תעג] ובשעתא דנפק אדם מגנתא דעדן, אחיד בההוא ספרא, כד נפיק טס מניה. צלי ובכי קמי מאריה ואתיבו ליה כמלקדמין, בגין דלא תתנשי חכמתא מבני נשא וישתדלון למנדע למאריהון.[אות תעד] וכן תנינן, ספר הוה ליה לחנוך, ודא ספר, מאתר דספרא דתולדות אדם הוה, ודא

134

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ג' נצח

 אופנים בחיות, וחיות באופנים באלין אופנים, נהורין בנהורין רוחא ברוחא, עד דעאלו ברוחא דא.[אות צג] בהיכלא דא, אית דוכתא חדא, כחיזו דדהבא דנציץ, ותמן גניזין כמה חיילין ומשריין, דלא סלקין ולא מתעטרין לעילא, אלא, בשעתא דכל אלין קשרין קשירן, והיכל נטיל לאתעטרא, כלהון נפקין מליין בדינא, ואקרון מארי תריסין שליחן בעלמא, מגו מארי דינין די בהיכלא רביעאה, בהאי דוכתא תליין, בארבע סטרין, שית מאה אלף רבוון מגינים דדהבא לכל סטר וסטר, וכן לתתא מנייהו שורין מקפן ואינון שתין.[אות צד] וכל הני מגינים, כלהו מגיחין קרבין סייפין ורומחין לבר, בכל אינון שליחי דינין דעלמא, עד דמטו דרגין בדרגין לככבא

135

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר זכר ונקבה בראם

 אנוש, חמא לון, וחמא חכמתהון משניין עלאין, ואשתדלו בהון, ועבדין עבידתין, וחרשין וקוסמין, ואוליפו מנהון, עד דאתפשטת ההיא חכמתא, בדרא דמבול. וכלהו הוו עבדי עבידתייהו לאבאשא.[אות שפא] והוו מתתקפי לגבי נח, באינון חכמתן, ואמרי דלא יכיל דינא דעלמא לאשראה עלייהו, דהא אינון עבדי חכמתא, לדחייא לכל אינון מארי דדינא. ומאנוש שריאו כלהו לאשתדלו באלין חכמתן. הה"ד אז הוחל לקרא בשם ה'.[אות שפב] ר' יצחק אמר, כל אינון זכאין דהוו בהו לבתר, בההוא דרא, כלהו הוו משתדלי למחאה בהו, כמו ירד מתושלח וחנוך, ולא יכילו, עד דאתפשטו חייבין, מרדי במאריהון, ואמרי מה שדי כי נעבדנו.[אות שפג] וכי האי

136

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר רזין דקרבנא

 ובגין כך, דא סלקא לאתריה, ודא סלקא לאתריה, דא ברזא דאדם, ודא ברזא דבהמה, כמה דאת אמר אדם ובהמה תושיע ה'.[אות קכא] חביתין, וכל שאר מנחות, לאתערא רוחא קדישא, ברעותא דכהני ושירתא דליואי, ובצלותא דישראל. ובההוא תננא ושמנא וקמחא דסליק מתרוון ומסתפקין (דף סה ע"א) כל שאר מארי דדינין, דלא יכלין לשלטאה בההוא דינא דאתמסר לון וכלא בזמנא חדא. ת"ח, כלא אתעביד ברזא דמהימנותא לאסתפקא דא בדא, ולאסתלקא לעילא, מאן דאצטריך, עד אין סוף.

137

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר ויאמר ה' הן עם אחד

 דלהון.[אות שפו] ומה, בגין דהוו ברעותא ולבא חד, וממללי בלשון הקדש כתיב, לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, ודינא דלעילא, לא יכיל לשלטאה בהו. אנן, או חברייא דמתעסקין באורייתא, ואנן בלבא חד, ורעותא חד, על אחת כמה וכמה.[אות שפז] א"ר יוסי, מכאן לאינון מארי דמחלוקת, לית לון קיומא. דהא כל זמנא, דבני עלמא, אלין עם אלין, ברעותא חדא, ולבא חד, אע"ג, דמרדי ביה בקב"ה, לא שלטא בהו דינא דלעילא. כיון דאתפלגו, מיד, ויפץ ה' אותם משם וגו'.[אות שפח] א"ר חייא, אשתמע, דכלא במלה דפומא תלייא. דהא, כיון דאתבלבל, מיד ויפץ ה' אתם משם. אבל בזמנא דאתי,

138

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמר היה דבר ה' אל אברם במחזה

 מכריז, מאן בעי עותרא, ומאן בעי אורכא דחיי בעלמא דאתי, ייתי וישתדל באורייתא. הוו מתכנשין כולי עלמא לגביה. רווק חד הוה בשיבבותיה. יומא חד אתא לגביה, א"ל ר', בעינא למלעי באורייתא, כדי שיהיה לי עותרא. א"ל הא ודאי. א"ל מה שמך. א"ל יוסי. אמר לון לתלמידוי דיקרון ליה ר' יוסי מארי דעותרא ויקרא. יתיב ואתעסק באורייתא.[אות רפג] ליומין, הוה קאים קמיה, א"ל ר', אן הוא עותרא. אמר (דף פ"ח ע"א) שמע מינה, דלא לשם שמים קא עביד, ועאל לאדריה, שמע חד קלא דהוה אמר, לא תענשיה, דגברא רבא ליהוי. תב לגביה, אמר ליה, תיב ברי תיב, ואנא יהיבנא לך

139

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמר לילה ופלגות לילה

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמר לילה ופלגות לילה[אות שנז] ויהי אברם בן תשעים שנה וגו'. ר' יוסי פתח, ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ וגו'. זכאין אינון ישראל, מכל שאר עמין, דקב"ה קרא לון צדיקים. דתניא מאה ועשרין וחמש אלפי מארי דגדפין, דאזלין וטאסין כל עלמא, ושמעין קלא, ואחדין ליה לההוא קלא.[אות שנח] כמה דתנינן, לית לך מלה בעלמא, דלית לה קלא, ואזלא וטאסא ברקיעא, ואחדין לה מארי דגדפין וסלקין ההוא קלא, ודיינין לה, הן לטב, הן לביש. דכתיב כי עוף השמים יוליך את הקול וגו'.[אות שנט] אימתי דיינין לההוא קלא. רבי חייא אמר,

140

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וירא מאמר נשמתא- דסלקא מארעא לרקיעא

 בשעתא דסלקא מארעא לרקיעא, וקיימא בההוא זיהרא עלאה דאמרן, קודשא בריך הוא מבקר לה.[אות כ] ת"ש. א"ר שמעון בן יוחאי, כל נשמתא דצדיקייא, כיון דקיימא באתר שכינתא יקרא, דחזיא למיתב, קב"ה קרי לאבהתא, ואמר לון, זילו ובקרו לפלניא צדיקא דאתא, ואקדימו ליה שלמא, מן שמי. ואינון אמרין, מארי עלמא, לא אתחזי לאבא למיזל למיחמי לברא, ברא אתחזי למיחמי ולמחזי ולמתבע לאבוי.[אות כא] והוא קרי ליעקב, ואמר ליה, אנת דהוה לך צערא דבנין, זיל וקביל פני דפלניא צדיקא דאתא הכא, ואנא איזיל עמך. הה"ד מבקשי פניך יעקב סלה. מבקש לא נאמר, אלא מבקשי. א"ר חייא, מרישיה דקרא משמע דכתיב

1234567891011121314151617181920