מאמר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

מאמר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ח
[ח] המצורע שנכנס לירושלם לוקה. וכתב מרן ז"ל דפלוגתא הוא בפ' אלו דברים דף ס"ז בין רבי יהודה וכו' והנה רב חסדא אמר התם דמצורע שנכנס לפנים ממחיצתו פטור ואותביה עליה מברייתא ואמרו דתנאי היא דתניא בדד ישב לבדו וכו' ור' שמעון אומר אינו צריך וכו' ואותביה עליה דר"י שפיר קאמר ליה ר"ש ותירצו ההוא מבעי ליה לכדתניא ר' אליעזר אומר וכו' דחקו זבין ומצורעין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה יכול יהיו חייבין ת"ל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש דבשעה שטמאי מתים משתלחים זבין ומצורעין משתלח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.