מאמר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

מאמר המלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה יב
[יב] טמא שרץ וכיוצא בו משלחין קרבנותיהם ומקריבין עליהן וכו' אבל טמא מת אין מקריבין עליו כלל וכו'. והנה פשט דברי רבינו ז"ל משמע דהא דאמרינן בכמה דוכתי ערל וטמא משלחין קרבנותיהן היינו טמא שרץ וכיוצא דאין טומאה יוצא מגופו והכי איתא בתוספתא דזבחים והביאו התוספות ז"ל בפ' אלו מגלחין דף ט"ו ד"ה אחרי טהרתו וכו' יעו"ש ולפי זה צ"ל מאי דנקט רבינו ז"ל טמא מת דאינו משלח הוי לחדושא דאפילו טמא מת דאין טומאה יוצא מגופו אפ"ה אינו משלח דטומאתו חמורה ועפ"ז אתי שפיר מאי דמספקא להו מצורע מהו שישלח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.