מאמר המלך הלכות אישות פרק כד

מאמר המלך הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יט
[יט] האשה שזינתה תחת בעלה בשגגה הרי זו מותרת לבעלה וכו'. והנה נסתפקתי אם זינתה ברצון ואמרה דאינה יודעת דהיא אסורה לזנות עם אחר בעודה תחת בעלה אם מיקרי שוגג ומותרת לבעלה או דילמא כיון שאמרה דאינה יודעת לא חשיב שוגגת ואסורה.
ולכאורה נראה להביא ראיה מההיא דאמרינן בתמורה דף י"ז גבי מתני' דאמרינן עשה שוגג כמזיד בתמורה ולא עשה שוגג כמזיד בקדשים ואמרינן בש"ס מ"ט דר' יוסי [בר' יהודה] אמר קרא יהיה קדש לרבות שוגג כמזיד היכי דמי שוגג כמזיד אמר חזקיה כסבור שהוא מותר להמיר גבי תמורה ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.