לשון הרע

לשון הרע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1919 מקורות עבור לשון הרע. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ערכין פרק ג

 חמשים סלע והבשת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש:משנה ה[*] במוציא שם רע להקל ולהחמיר כיצד אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע נמצא האומר בפיו יתר מן העושה מעשה שכן מצינו שלא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע שנאמר (במדבר י"ד) וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:

2

תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ו

 עם הנגעים והנגע פושה לתוכן וכשהן נותצין את הבית ניתצין עמו: הלכה זכיצד ראיית הנגע ספק יש בו כשני גריסין ספק אין בו ספק ירקרק שבירוקין ואדמדם שבאדומים היה בא אצל הכהן והכהן אומר ואמר לו צא ופשפש בעצמך וחזור בך שאין הנגעים באין אלא על לשון הרע ואין הצרעת בא אלא על גסי הרוח ואין המקום דן את האדם אלא ברתיון הרי הן באין על ביתו חזר בו טעון חליצה ואם לאו טעון נתיצה הרי הן באין על בגדיו חזר בו טעון קריעה ואם לאו טעון שריפה הרי הן באין על גופו חזר בו חוזר ואם לאו בדד

3

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א

 הלכה טלא יצא הכהן לחוצה לארץ אפילו לישא אשה אלא אם כן הבטיחוהו תגרין שהקדימו זמנו של יריד או שאיחרו זמנו של יריד מותר אין אסור אלא זמנו של יריד בלבד: הלכה יארבע אבקאות הן אבק ריבית אבק שביעית אבק עבו' זרה ואבק לשון הרע: הלכה יאאבק ריבית לא ישא אדם ויתן בהלוואתו של חבירו מפני אבק ריבית: הלכה יבאבק שביעית לא ישא אדם ויתן בפירות שביעית מפני אבק שביעית: הלכה יגאבק עבודה זרה לא ישא אדם ויתן עם חבירו ביום אידו של גוי מפני אבק עבודה זרה: הלכה ידאבק לשון הרע לא יסיח

4

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ב

 יהודה אמר לו ר' אלעזר אם אין כל שויה הוא נותן מה תלמוד לומר וחשב אלא נאמר כאן וחשב ונאמר להלן וחשב מה וחשב האמור להלן סלע לבית כור אף וחשב האמור כאן חמשים סלע לבית כור: הלכה יראה כמה החמירה תורה בין חומסי חמס לאומרי לשון הרע שאונס ומפתה וחומס חמס נותן חמש סלעים ואינו לוקה המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע החמירה תורה דברים מן המעשה נאמר ומכה אביו ואמו מות יומת ונאמר ומקלל אביו ואמו מות יומת זה בסקילה וזה בחניקה החמירה תורה דברים מן המעשה: הלכה יאר' אלעזר בן פרטא אומר הרי הוא

5

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק א

 להן שיעור הפיאה והבכורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה הפיאה יש לה שיעור מלמטה ואין לה שיעור מלמעלה העושה כל שדהו פיאה אינה פיאה הלכה בעל אילו דברים נפרעין מן אדם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא על ע"ז ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל לשון הרע כנגד כולם זכות יש לה קרן ויש לה פירות שנ' אמרו צדיק כי טוב כי פרי וגו' הלכה געבירה יש לה קרן ואין לה פירות שנ' אוי לרשע רע אם כן מה אני מקיים ויאכלו מפרי דרכם וגו' עבירה שעושה פירות יש לה פירות שאין עושה פירות אין לה פירות

6

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט

 נראה נגע בביתו של רשע בכתלו שבינו לבין הצדיק נמצא סותרין כתלו של צדיק בעונו של רשע. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אוי לרשע אוי לשכינו עונותיו של רשע גרמו לסתור כתלו של צדיק: עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקב"ה ולא נענשו אלא על לשון הרע ואלו הן. אחד על הים ואחד בתחלת המן ואחד בסוף המן ואחד בשליו הראשון ואחד בשליו האחרון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד בחורב ואחד במרגלים זה של מרגלים קשה מכלם שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי (במדבר י"ד כ"ב). כיוצא בו וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה

7

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק טז

 באים לתוך ביתו של רשע הן סותרין כותלו של צדיק. מי גרם לכותלו של צדיק שיסתר עונותיו של רשע הם גרמו לו: דבר אחר ברח משכן רע זה שכונתו של קרח שנאמר סורו נא מעל אהלי הרשעים (במדבר ט"ז כ"ו): רבי שמעון אומר אין הנגעים באים אלא על לשון הרע ואין הצרעת [באה] אלא על גבה רוח שנאמר וכחזקתו גבה לבו עד (להשמידם) [להשחית] וימעל [וגו'] ויבוא אחריו עזריהו הכהן [וגו'] ויזעף עוזיה [וגו'] ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו (דה"י ב' כ"ו ט"ז - כ"א): נמצא עוזיהו המלך כ"ה שנים: ואל תתחבר לרשע שכל מי שהוא מתחבר לרשע סופו

8

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לה

 אומר הרחק משלש והדבק בג'. הרחק מן המאונים ומן הפקדון ומלעשות (שלום) [ערב] בין אדם לחבירו. והדבק בחליצה ובהפרת נדרים ובהטילת שלום בין אדם לחבירו: האימתנים והזדונים ועזי פנים ובעלי זרוע עליהם הוא אומר כי זרועות רשעים תשברנה (תהלים ל"ז י"ז). וחורשי רע ומהפכי דברים וממתיקי שפה ובעלי לשון הרע עליהם הוא אומר יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך וגו' (שם ל"ה ו'): המנאצים בסתר והמחרפים בגלוי והמבזים ברבים ובעלי המחלוקת עתידים להיות כקרח וכעדתו שנאמר ותכס עליהם הארץ (במדבר ט"ז ל"ג) ומפקיעי שערים ומקטיני מדות והמלוים ברבית ואוצרים הפירות לעשות [מהם] שכר בא"י (שנאמר) עליהם [הוא אומר] נשבע ה' בגאון

9

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מא

 שם שם כ"ב): בעון בטול תורה ועוות הדין חרב בא לעולם והבזה רבה והם נמסרים למלכות: בעון גזל (החוב) [הגובאי] עולה והיוקר הווה והם אוכלים בשר בנים ובנות: בעון השמטות יושבי הארץ הן גולים ממקומם ואחרים באין ממקומן ויושבין תחתיהן במקומן: בעון לשון הרע הצרעת נשלחת בבני אדם שנאמר זכור את אשר עשה ה' [אלהיך] למרים (דברים כ"ד ט'). והרי הדברים ק"ו ומה מרים הנביאה שלא היתה כוונתה אלא לשבחו של משה ולכבודו של משה אף על פי כן נענשה עונש גדול אבל לא דבר מועט המדבר בגנאי של חבירו והמבקש רעתו על אחת כמה וכמה שיתבע הדבר מידו:

10

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 והאספסוף אשר וגו'. במעשה עגל מנין אלה אלהיך ישראל. מדבר פארן מנין זה מעשיהן של מרגלים שנ' ויוציאו דבת הארץ וגו' זה מרגלים קשה מכולן שנ' וינסו אותי זה עשר פעמים וגו' אלו עשרה נסיונות שנסו אבותינו את המקום במדבר: ר' שמעון בן אלעזר אומ' אף על מספרי לשון הרע נגעין באין שכן מצינו באהרן ומרים שספרו לשה"ר במרע"ה מיד באת עליהם את הפורענות שנ' ותדבר מרים ואהרן במשה וגו' הלכה צפורה ושחה לה למרים הלכה מרים ושחה לו לאהרן עמדו שניהם ודברו על אותו צדיק. וכיון שעמדו שניהם ודברו על אותו צדיק מיד נענשו שנ' והענן סר מעל האהל

1234567891011121314151617181920