לשד השמן הלכות זכיה ומתנה פרק ג

לשד השמן הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  


הלכה ה
[ה] כשם שמוכר צריך לסיים וכו'. נ"ב יעו' במ"מ. ובאמת מבואר להדיא כדברי רבינו בירושלמי כתובות פי"א ה"א זה לשונו ובמסיים ואומר תנו שדה פלונית לפלוני עכ"ל. וכן הרגיש שם בזה הרב שירי קרבן: