לשד השמן הלכות גירושין פרק יא

לשד השמן הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ו
[ו] קטנה שלא מיאנה. נ"ב יעוי' בתשו' מהר"י באסן סימן פ' מ"ש בזה:

הלכה ח
[ח] כיצד ממאנת. נ"ב יעוי' בכ"מ דמבואר הכל בברייתא, ולכאורה דברי רבינו צריכין ישוב שבברייתא הנזכר (ק"ח ע"א) אמרינן יתר על כן אפילו שיגרה בעלה אצל חנווני ולמה השמיט רבינו בבא זו דהוא חדוש גדול יותר מהא דיתר על כן אפילו אורחים. ויש ליישב דברי רבינו דסובר כדעת הר"ח שהביא הריטב"א אפילו בדיעבד בחד לא הוה מיאון ואותו הזוג מכשירין בשנים דוקא וסבר הא דאמר ר"י בר"י יתר על כן אפילו שיגרה אצל חנווני חולק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.