לשד השמן הלכות גזלה ואבדה פרק א

לשד השמן הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] שהרי הכתוב נתקו לעשה. נ"ב יעוי' לקמן פי"ח מהלכות סנהדרין ה"ב במ"ש וכל לאו שניתן לתשלומין כו', ויעוי' בתשובת שיבת ציון סי' ק' מ"ש בזה:

הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כ"ש ד"ת. נ"ב יעוי' בלח"מ שהקשה דא"כ מה הקשו סנהדרין נ"ט והרי פחות מש"פ כו' וכתב ליישב בדוחק, ויעוי' בספר לב אריה חולין ל"ג ד"ה א"כ. ויעויין מה שכתבתי בגליון רבינו פ"ט מהלכות מלכים שם הלכה י':
אסור לגזלו או לעשקו. נ"ב יעוי' בכ"מ במ"ש ודייק רבינו לכתוב אסור כו' שאין איסור זה מה"ת. אמנם המהרש"ל בביאור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.