לשד השמן הלכות בכורות פרק ד

לשד השמן הלכות בכורות פרק ד

  


הלכה א
[א] בהמת השותפין. נ"ב יעוי' במל"מ מה שפלפל בענין חזקת שליח עושה שליחותו, ויעוי' בשו"ת נוב"י אבן העזר סי' ב' מ"ש בדברי המל"מ: