לשד השמן הלכות ביאת המקדש פרק ג

לשד השמן הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ח
[ח] וכן מצורע שנכנס לירושלים לוקה. נ"ב יעוי' בכ"מ שכתב שפסק רבינו כר' יהודה וקשה דהא קאמר שם בש"ס (דף ס"ז ב) ור' יהודה שפיר קאמר ר"ש ומשני האי מבעיא ליה לכדתניא ר' אליעזר אומר יכול דחקו וכו' יעו"ש והא רבינו לא פסק כר"א בהא לקמן פ"ד הי"ב והיאך אפשר שיפסוק כר' יהודה, ומצאתי בספר התורה והמצוה בספרי פ' נשא פיסקא א' סי' ד' שתמה כן על הכ"מ וכתב הוא שרבינו סמך על הספרי שם דלדברי הספרי הוצרך בדד ישב שזה מלמד על הכלל כולו שכל שחמור מחבירו שלוחו חמור מחבירו וא"כ לא נתקו הכתוב לעשה ולכן פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.