לשד השמן הלכות איסורי ביאה פרק יב

לשד השמן הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה כה
[כה] חזקתו שפירש מן הרוב. נ"ב יעוי' בדברי רבינו פ"י מהלכות מלכים הלכה ח' שכתב דהואיל ונתערבו בני ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל במילה יעו"ש. וקשה מהכא הא סנחריב בלבל כל האומות וכל דפריש מרובא פריש ולאו מבני קטורה הם [הרב שאגת אריה סימן מ"ט] ויש ליישב דהא בב"נ לא אזלינן בתר רובא דמנא ידעינן [יעוי' ג"כ בפרמ"ג סימן ס"ב ובריש שער התערובות חקירה ג'], ולפי"ז ניחא דהכא כיון דנתגיירו יש להם כל דין ישראל ומהני רובא משא"כ התם לענין מילה שפיר פסק רבינו דכולם צריכין למול מספק שמא הם מבני ק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.