לשד השמן הלכות אבל פרק ב

לשד השמן הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] ומדבריהם שיתאבל כו'. נ"ב יעו' בכ"מ מ"ש דרבינו אזיל לטעמיה כו' ומבואר מדבריו דאין שום חילוק בין מדבריהם לדברי סופרים וכן נראה מדבריו ריש פי"ג מהלכות עדות (יעו' ג"כ בבית יוסף אה"ע סו"ס מ"ב מ"ש בשם תשו' הרשב"ץ). וצ"ע בזה מדברי מרן הכ"מ בעצמו בפ"א מהלכות נחלות ה"ח דמבואר שם דיש חילוק בין מדבריהם לדברי סופרים וכן הרגיש בזה הרב יד מלאכי חלק ב' בכללי רבינו סימן ז' והביא ממ"ש הכנה"ג בלשונות רבינו הכא. וכתב שכן הכריח בפלפול עצום הרב מהר"א אלפנדרי בסדר אליהו רבא וזוטא וכן תפס עיקר הר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.