לקט

לקט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5245 מקורות עבור לקט. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת מעשר שני פרק ב

 נטמאו רבי טרפון אומר יתחלקו לעסות וחכמים אומרים יפדו ושל תרומה בית שמאי אומרים שורין ושפין בטהרה ומאכילין בטומאה ובית הלל אומרים שורין בטהרה ושפין ומאכילין בטומאה שמאי אומר יאכלו צריד רבי עקיבא אומר כל מעשיהן בטומאה:משנה ה[*] מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו מה שלקט לקט למעשר שני עד שישלים והשאר חולין אם בלל וחפן לפי חשבון זה הכלל המתלקטים למעשר שני והנבללים לפי חשבון:משנה ו[*] סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו ובורר את היפה שבה ומחללן עליה מפני שאמרו מחללין

2

משנה מסכת מעשרות פרק ה

 משנה מסכת מעשרות פרק המשנה א[*] העוקר שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו פטור לקח במחובר לקרקע פטור לקט לשלוח לחברו פטור ר' אלעזר בן עזריה אומר אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק הרי אלו חייבין:משנה ב[*] העוקר לפת וצנונות מתוך שלו ונוטע לתוך שלו לזרע חייב מפני שהוא גרנן בצלים משהשרישו בעליה טהרו מלטמא נפלה עליהם מפולת והם מגולים הרי אלו כנטועים בשדה:משנה ג[*] לא ימכור אדם את פירותיו משבאו לעונת המעשרות למי שאינו נאמן על המעשרות ולא בשביעית למי שהוא חשוד על השביעית ואם בכרו נוטל את הבכורות ומוכר את השאר:משנה ד[*] לא ימכור

3

משנה מסכת ערלה פרק א

 הגפנים וסיפוק על גבי סיפוק אף על פי שהבריכן בארץ מותר רבי מאיר אומר מקום שכחה יפה מותר ומקום שכחה רע אסור וכן בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות אם הוסיף במאתים אסור:משנה ו[*] נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות הרי זה לא ילקוט ואם לקט יעלה באחד ומאתים ובלבד שלא יתכוין ללקוט רבי יוסי אומר אף יתכוין ללקוט ויעלו באחד ומאתים:משנה ז[*] העלים והלולבים ומי גפנים וסמדר מותרים בערלה וברבעי ובנזיר ואסורים באשרה רבי יוסי אומר הסמדר אסור מפני שהוא פרי רבי אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור אמר ר' יהושע שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלים

4

משנה מסכת פאה פרק ד

 פדאן פטורים שבשעת חובתן היו פטורים:משנה ט[*] מי שלקט את הפאה ואמר הרי זו לאיש פלוני עני ר' אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני שנמצא ראשון הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייב במעשרות אלא אם כן הפקיר:משנה י[*] איזהו לקט הנושר בשעת הקצירה היה קוצר קצר מלא ידו תלש מלא קמצו הכהו קוץ ונפל מידו לארץ הרי הוא של בעל הבית תוך היד ותוך המגל לעניים אחר היד ואחר המגל לבעל הבית ראש היד וראש המגל רבי ישמעאל אומר לעניים רבי עקיבא אומר לבעל הבית:משנה יא[*] חורי הנמלים שבתוך הקמה הרי הן של בעל

5

משנה מסכת פאה פרק ה

 משנה מסכת פאה פרק המשנה א[*] גדיש שלא לוקט תחתיו כל הנוגע בארץ הרי הוא של עניים הרוח שפזרה את העמרים אומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים רשב"ג אומר נותן לעניים בכדי נפילה:משנה ב[*] שבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה אם נקצרת עם הקמה הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים שבולת של לקט שנתערבה בגדיש מעשר שבולת אחת ונותן לו א"ר אליעזר וכי היאך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו אלא מזכה את העני בכל הגדיש ומעשר שבולת אחת ונותן לו:משנה ג[*] אין מגלגלין בטופח דברי ר"מ וחכמים מתירין

6

משנה מסכת פאה פרק ו

 מפני שהוא בבל תשוב זה הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחה ושאינו בבל תשוב אינו שכחה:משנה ה[*] שני עומרים שכחה ושלשה אינן שכחה שני צבורי זיתים וחרובין שכחה ושלשה אינן שכחה שני הוצני פשתן שכחה ושלשה אינן שכחה שני גרגרים פרט ושלשה אינן פרט שני שבלים לקט ושלשה אינן לקט אלו כדברי ב"ה ועל כולן בש"א שלשה לעניים וארבעה לבעה"ב:משנה ו[*] העומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה שני עומרים ובהם סאתים רבן גמליאל אומר לבעל הבית וחכ"א לעניים אמר רבן גמליאל וכי מרוב העמרים יופי כח של בעל הבית או הורע כחו אמרו לו יופי כחו אמר

7

משנה מסכת פאה פרק ח

 בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי מזון ארבע עשרה סעודות לא יטול מן הקופה והקופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה:משנה ח[*] מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני היו לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול היו ממושכנים לבעל חובו או לכתובת אשתו הרי זה יטול אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו:משנה ט[*] מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא יטול וכל

8

משנה מסכת שביעית פרק ח

 ג[*] אין מוכרין פירות שביעית לא במדה ולא במשקל ולא במנין ולא תאנים במנין ולא ירק במשקל בש"א אף לא אגודות ובה"א את שדרכו לאגוד בבית אוגדין אותו בשוק כגון הכרשין ונץ החלב:משנה ד[*] האומר לפועל הא לך איסר זה ולקט לי ירק היום שכרו מותר לקט לי בו ירק היום שכרו אסור לקח מן הנחתום ככר בפונדיון כשאלקוט ירקות שדה אביא לך מותר לקח ממנו סתם לא ישלם לו מדמי שביעית שאין פורעין חוב מדמי שביעית:משנה ה[*] אין נותנים לא לבייר ולא לבלן ולא לספר ולא לספן אבל נותן הוא לבייר לשתות ולכולן הוא נותן מתנת חנם:

9

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא

 כפירושו הלכה גהאומ' תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשתיהן יתנו לשניהן האומ' תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר ר' אחא אומ' לעניי כל ישראל האומר תנו שדה פלני לעניים לקט שכחה ופיאה לעניי אותה העיר לעניי עיר פלנית לקט שכחה ופיאה לעניי עיר אחרת הלכה דהבן שהיה אוכל משל אביו וכן העבד שהיה אוכל משל רבו קוצה ונותן פרוסה לבנו ובתו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משם גזילו של בעל הבית שכך נהגו הלכה הלוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה

10

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק ה

 ויאספנו וכשר עד שלא אספו וחשב עליו בין חוץ לזמנו ובין חוץ למקומו אין בו משום פגול משאספו וחישב עליו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פגול וחייבין עליו כרת: הלכה יזמנחת חוטא ומנחת קנאות שנתן עליה לבונה ולקט את הלבונה וכשרה עד שלא לקט את הלבונה וחישב עליו בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פגול משלקט את הלבונה וחישב עליה חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פגל וחייבין עליו כרת: הלכה יחכל המנחות שהונפו ולא הוגשו הוגשו ולא הונפו יצק ולא בלל בלל ולא יצק פתת ולא מלח מלח ולא

1234567891011121314151617181920