לידה

לידה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7371 מקורות עבור לידה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת גיטין פרק ד

 משנה מסכת גיטין פרק דמשנה א[*] השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי ליך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לידה שוב אינו יכול לבטלו:משנה ב[*] בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תקון העולם בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה והתקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני

2

משנה מסכת גיטין פרק ו

 מן האחרונים ואחד מצטרף עמהן נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה אמר רבי יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה מקבל את גטה בלבד וכל שאינה יכולה לשמור את גטה אינה יכולה להתגרש:משנה ג[*] קטנה שאמרה התקבל לי גטי אינו גט עד שיגיע גט לידה לפיכך אם רצה הבעל לחזור יחזור שאין קטן עושה שליח אבל אם אמר לו אביה צא והתקבל לבתי גטה אם רצה להחזיר לא יחזיר האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר האשה שאמרה התקבל לי גטי במקום פלוני

3

משנה מסכת קינים פרק א

 זו בזו אחת לזו ואחת לזו שתים לזו שתים לזו שלש לזו ושלש לזו מחצה כשר ומחצה פסול אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה לזו המועט כשר בין משם אחד בין משני שמות בין מאשה אחת בין משתי נשים:משנה ד[*] כיצד משם אחד לידה ולידה זיבה וזיבה משם אחד משני שמות לידה וזיבה כיצד שתי נשים על זו לידה ועל זו לידה על זו זיבה ועל זו זיבה משם אחד משני שמות על זו לידה ועל זו זיבה רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו קניהן בערוב או שנתנו דמי קניהם לכהן לאיזה שירצה כהן יקריב חטאת

4

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 שלשה חדשים הלכה זהיבמה שחלץ לה יבמה בתוך שלשה חדשים צריכה להמתין שלשה חדשים לאחר שלשה חדשים אין צריכה להמתין שלשה חדשים שלשה חדשים שאמרו לאחר מיתת בעלה ולא לאחר חליצת יבמה המשליש גט לאשתו ואמר אל תתנוהו לה אלא לאחר שלשה חדשים כיון שהגיע גט לידה מותרת לינשא מיד ואינו חושש שמא גט ישן הוא בת כהן שנשאת לישראל ומת בעלה אוכלת בתרומה לערב ואינו חושש שמא מעוברת היא יבמה כל שלשה חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה לאחר שלשה חדשים אין ניזונת לא משל בעלה ולא משל יבמה אם עמד יבמה בבית דין וברח הרי זו ניזונת מנכסיו

5

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק א

 הלילה ראויה לא לקרבן יחיד ולא לקרבן צבור אמרו להן בית הלל הרי אמרתם הלילה מצטרף עם היום הבא אחריו כשם שחייבת ליום שמונים ואחד כך תהא חייבת לאור שמונים ואחד ואל יוכיח יום שמונים ושנים שיצאת בשעה שראויה להביא בה קרבן: הלכה יהאשה שיש עליה לידה ולידה זיבה וזיבה מביאה קרבן אחד לידה וזיבה מביאה שני קרבנות לידה ספק ולידה ודאי זיבה ספק וזיבה ודאי מביאה קרבן על ודאי שבהן יצאת לידה ודאי לידה ספק זיבה ודאי זיבה ספק מביאה קרבן אחד ואומרת אם הוא ודאי היא עליו אם לאו הרי הוא על ודאי שבהן דברי ר' יוחנן

6

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חייב מיתה, מפני שדעתו רבה עליה, רבי אומר מפני שיצר הרע רבה עליה. וכן בני חבורה ששגרו כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חייבין מיתה, מפני שדעתן רבה עליה, רבי אומר מפני שיצרן רבה עליה. הלכה והמרצה מעות לאשה מידו לידה בשביל להסתכל בה, אפילו הוא כמשה רבינו שקבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גהינם, שנאמר יד ליד לא ינקה רע. הלכה זהרי הוא אומר ונקרב את קרבן י"י איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשותינו לפני י"י, אצעדה זו בירית, וצמיד אלו השיחים,

7

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 בעלה כולן חייבין מיתה מפני שדעתן רבה עליהן, ורבי אומר מפני שיצר הרע רבה עליהן.למה לי למימר וכן בני חבורה, מהו דתימא יחיד הוא דאסור, אבל חבורה לא, קא משמע לן דכיון דלאו מדעת בעלה, כל פירוץ רתח מגויה. הלכה טהמרצה מעות לאשה מידו לידה, אף מידה לידו, בשביל שיסתכל בה, אפילו גדול כמשה רבינו שקבל תורה מסיני, לא ינקה מדינה של גיהנם, שנאמר יד ליד לא ינקה רע.השתא כוס של ברכה אסור, מעות מיבעיא, התם שלא מדעת, הכא אף מדעת, אי נמי התם דלא מהרהר, הכא במהרהר אסור. תאנא וכן הכלה שמשגרת לפני הכלה משאות השולחן.

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק דהלכה אמתני' השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר גט שנתתי לך בטל הרי הוא בטל קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו:[דף כ עמוד א] גמ' הדא פליגא על רבי יוחנן דרבי יוחנן אמר אדם מבטל שליחותו בדברים. פתר לה משום חומר הוא בעריות. עשה שליח להוליך את הגט צריך ליתנו לה בפני שנים ואין השליח עולה לו משום שנים. הלך השליח לבטל את הגט צריך לבטלו בפני שנים והשליח

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ו

 שמי הגע עצמך שהיתה צווחת להתגרש אני אומר שמא חזרה בה. הא תנינן היא עצמה מביאה את גיטה. חש לומר שמא חזרה בה. תמן היא חבה לעצמה. ברם הכא חוב לה. רב נחמן בר יעקב אמר אמרה הבא לי גיטי והלך ואמר לו אשתך אמרה התקבל לי גיטי אעפ"י שהגיע לידה אינו גט שהוא סבור מדעת השליח מתגרשת והיא אינה מתגרשת אלא מדעתה. התיב רב הונא בר חייה והא דתנינן האשה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה. מעתה אפילו הגיע גט לידה אינו גט. שהיא סבורה שהיא מתגרשת מדעת השליח והיא אינה מתגרשת אלא מדעתה. ביודע

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נדה פרק ג

 כאדם [בראשית ב ז] וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה. רבי אמי בעי מפני שכתוב בהן יצירה בבהמה [שם יט] וייצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה וכל עוף השמים והא כתיב [עמוס ד יג] כי הנה יוצר הרים ובורא רוח מעתה הפילה דמות הר תהא טמאה לידה שנייא היא שאין כתיב בהן יצירה מתחילת ברייתו של עולם רבי יסא בשם רבי יוחנן מפני שסוקרין לפניהן כאדם אבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן מפני שמהלכין לפניהן כאדם התיב רבי בון בר חייה והתנינן שגלגל עינו עגול כשל אדם הוי מום הוא אמר רבי יוסי מה תנינן

1234567891011121314151617181920