לי לישועה הלכות איסורי ביאה פרק ד

לי לישועה הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה יט
[יט] בכסף משנה וז"ל כתב הרב המגיד אבל [אנן] דקי"ל בהא כרבי יוסי וכו' ובהא כרבי דהלכה כמותו מחבירו קשה לי דרבי לאו חבירו דרבי יוסי שהרי היה מהדור הקודם לו, וי"ל דאמרינן בפרק זה בורר דף כ"ד דאילו היה רבי יוסי קיים הוה כפוף ליה לרבי עכ"ל, וצ"ע שנראה מדבריו ז"ל שמפרש מלת חבירו דהיינו חבירו ממש ולא כפשטיה דמשמע בעל פלוגתיה דהיינו כל יחיד החולק עליו בין שהיה בזמנו או קודם לו, וזה מוכרח מדברי הפוסקים הביאם הרב מחזיק ברכה או"ח סי' רמ"ח דסוברים דהלכה כרבי אפי' כנגד רשב"ג אביו ורבו יעו" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.