לחם משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

לחם משנה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ג
[ג] שזה הקנין א"צ וכו'. דעת רבינו ז"ל בכל שהקנין מועיל לשם דבר אין קונין בשבת וקשה מההיא דאמרינן בפ' הזורק ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ובשבת היה א"כ משמע דבשבת תיקנו רבנן קנין דאל"כ איך מקנה לה בשבת המקום. וי"ל דהטעם כמ"ש הר"ן ז"ל בפ' הזורק דההיא דתיחוד ותפתח לא היה נראה כמקנה שהרי דרך הוא לפתוח ולסגור ביתו ולא היו יודעים הבאים שהיה כדי להקנות ע"י כן אבל חליפין דמוכחא מילתא לא:
הלכה ו
[ו] ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל מנה וכו'. יראה דעת רבינו ז"ל לפרש כפירוש שדחה רשב"ם במשנה ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.