לחם משנה הלכות גירושין פרק ט

לחם משנה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] הלכה והניחתו בצדי רשות הרבים וכו'. מה שיש לדקדק כאן על מ"ש רבינו בהלכות מכירה כתבתי שם. ומ"ש רבינו דבמעכשיו בגט הוי ספיקא אי תנאה אי חזרה ולא אמרינן כן בממון י"ל הטעם כמו שכתב רש"י ז"ל גבי מהיום ולאחר מיתה בפרק מי שאחזו (דף ע"ב) דבמתנה לא אמרינן מספקא לן אי תנאה וכו' ויש לומר גופא מהיום ופירי לאחר מיתה אבל בגט דלא שייך וגם לא אמרו בלשון תנאי דאם. לכך נפל לנו הספק, הכא נמי דכוותה במעכשיו ולאחר ל' יום י"ל גופא מהיום ופירי לאחר מיתה:
הלכה ט
[ט] התנה עליה שתתגרש וכו'. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.