לחם משנה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

לחם משנה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה ד
[ד] והוא שטעה מעצמו וכו'. יצא לו לרבינו ז"ל זה משום דבפרק הגוזל ומאכיל אמר יכול יגלום עליו ת"ל וחשב עם קונהו ופירשו התוס' בשם הערוך יכול יגלום עליו שיטעה את העכו"ם ויתן לו פחות ממה שנתן לו ומפני שאמר שמואל שם טעותו מותרת הוצרך לחלק דטעותו היינו שהוא מטעה את עצמו אבל לא שהישראלי מטעהו וכן בהל' גנבה פ"ו כתב דאסור להטעותו מהאי קרא דוחשב עם קונהו משמע שכונתו כמ"ש. אבל הטור בריש הל' גנבה כתב אבל טעותו כגון להטעותו בחשבון וכו' מותר ובלבד שלא יודע לו דליכא חילול השם. ונראה שדעתו כדעת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.