לחם משנה הלכות ברכות פרק ז

לחם משנה הלכות ברכות פרק ז

  


הלכה א
[א] וגדול מיסב בראש וכו'. וא"ת למה לא ישב גדול בראש ואחריו השני ואחריו השלישי ואם יצטרך לדבר עם השני אל יגביה ראשו. וי"ל דכבוד לו לגדול לעמוד באמצע: