לחם משנה הלכות בכורות פרק ח

לחם משנה הלכות בכורות פרק ח

  

הלכה א
[א] בין בטעות בין בכוונה וכו'. בנזיר פרק בית שמאי אמרו טעותו וכ"ש כוונתו:
הלכה ד
[ד] יצאו תשיעי ועשירי כאחד כו'. תימה דבגמ' אמרינן אמר רבא יצאו שנים בט' קראם ט' עשירי וחולין מעורבין זה בזה עשירי מאליו קדוש לט' ט' קרי ליה קראן עשירי עשירי וט' מעורבין זה בזה ע"כ. וא"כ מ"ש דכי היכי דיצאו שנים בעשירי יש חילוק בין קראן עשירי לקראן אחד עשר דקראן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבין והגוזזו והעובד האחד מהם סופג את הארבעים וכשקראם אחד עשר הם חולין ומעשר מעורבין והגוזז והעובד באחד מהם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.