לחם משנה הלכות בכורות פרק ד

לחם משנה הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] היה לו באחד משניהם אבר אחד. וכן כתב הטור ז"ל על זה בסי' ש"ך ואיני יודע למה כתב היה לו באחד משניהם אבר אחד דהוא הדין נמי אפילו אם אין לו אלא כל שהו ביד או ברגל פטור שאין צריך שיהיה לו כל האבר ע"כ. מדברי רבינו ז"ל נראה דבעינן תרתי שינטל אבר ושיהיה אבר שיעשה מום למעוטי אצבע יתרה ומסייע ליה לשון הגמרא שאמרו בריש בכורות וכמה תהא שותפות של נכרי ותהא פטורה מן הבכורה אמר רב הונא אפי' אזנו מתקיף לה ר"ז ולימא ליה שקול אזנך וזיל דמשמע מלשון המתרץ ומלשון המקשה שיש לנכרי אוזן בבכור אבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.