לחם משנה הלכות אישות פרק כג

לחם משנה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ה
[ה] התנה עמה שלא יירשנה וכו'. מלשון התשובה שהביא ה"ה מרבינו נראה שהוא סובר דלא כהלכות שהוא פוסק הלכה כרשב"ג דקאמר כל המתנה על מ"ש בתורה תנאו בטל ואע"ג דהוי דבר שבממון שאני ירושה דכתיב בה חקת משפט ומ"ש במשנה כל המתנה על מ"ש בתורה הוא אפילו אחר הנישואין ובהא הלכה כרשב"ג ובכותב לה ועודה ארוסה תנאו קיים דהיינו דרב כהנא ואפילו רשב"ג לא פליג אהא ומפני כן השיג על ההלכות בתשובה דודאי תנאו [בטל] משום דירושה הוי חקת משפט אבל דעת ההלכות כפי מה שפירש הרמב"ן והרשב"א הוא דסובר דמתניתין הוי ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.