לחם משנה הלכות איסורי מזבח פרק ד

לחם משנה הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ג
[ג] ואם האדם הוא שנרבע וכו'. כוונת הר"א בהשגות להשיג על רבינו ז"ל דכיון דבמתניתין דפרק יוצא דופן אמרו ופוסל את הבהמה מעל גבי המזבח ונסקלת על ידו בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו וגבי מתניתין דבת שלש שנים ויום אחד שם ג"כ ופוסלת את הבהמה מעל גבי המזבח ונסקלת על ידה כמו שאמרו גבי בן תשע שנים ויום אחד נראה דיש לחלק דהבהמה נהנית מהרביעה כשהיא באה אפילו על בת פחות מג' שנים ויום אחד היא נפסלת ולכך לא אמרה מתני' גבי בת שלש שנים ויום אחד דנפסלת דאפי' מפחות של שלש נפסלת אבל מי שבא עליה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.