לחם משנה הלכות אבל פרק ט

לחם משנה הלכות אבל פרק ט

  

הלכה א
[א] ומאחה לאחר שלשים יום וכו'. קשה למה כתב בפרק ו' שלשים יום האבל אסור בחמשה דברים והרי איכא הא נמי דאינו יכול לאחות הקרע תוך שלשים יום דהוה להו ששה וכ"כ רבינו בפירוש המשנה בפרק ואלו מגלחין דהוו ו' דקא חשיב הא בהדייהו. וי"ל דכאן נראה לו לרבינו דבר מועט איחוי הקרע תוך שלשים יום דכיון דעל כל המתים שוללו ואפי' איחוי מותר אי אינו איחוי אלכסנדרי וכדכתב לקמיה א"כ מה שאינו מאחה אותו איחוי גמור לא חשיבא ליה אבילות ולכך לא חשיב ליה ובפירוש המשנה לא משמע ליה הכי לכך מנאו שם דיש בחינות לש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.