לחם משנה הלכות אבל פרק ו

לחם משנה הלכות אבל פרק ו

  

הלכה א
[א] ומנין סמכו חכמים לשלשים יום וכו'. השיג עליו הר"א ז"ל ראשיכם אל תפרעו ואתיא פרע פרע וכו'. ונראה דאע"פ שאמרו כן בגמ' היינו לתספורת דאתיא פרע פרע מנזיר והיינו שלשים יום אבל לשאר דברים שהזכיר שהם הד' אחרים מנין לנו זה הגבול של שלשים יום לז"א דאסמכוהו אקרא דובכתה וגו':
הלכה ג
[ג] בתספורת כיצד וכו'. כתב הרב כ"מ כן דעת הרי"ף והרמב"ן ז"ל. נראה דלא כתב כן משום התספורת דאין לו שייכות כלל אלא בשביל קציצת הצפרנים כתב כן דלדעת הרי"ף והרמב"ן ז"ל בשנוי שרי אפילו תוך שבעה ובלא שנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.