לחם משנה הלכות אבל פרק ב

לחם משנה הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] האשה על בעלה וכו'. כתב הרב כ"מ דטעמא דאבלות כטומאה וכשם שהאשה מטמאה וכו'. ואין טעם זה מספיק לדעת רבינו שהוא סובר דלא כהרמב"ן והרא"ש ז"ל דהנשים אינן מצוות ליטמאות לאנשים כמ"ש רבינו לקמן בפרק זה וכיון שאין להם מצוה בענין הטומאה איך נלמוד משם האבלות. אלא שעיקר הדבר נלמד ממה שאמרו בפרק ואלו מגלחין (דף כ' ב) דמי שמת חמיה או חמותה מתאבלת עליהם לכבוד בעלה ואם כן בודאי שמתאבלת על בעלה דשם אמרו כל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו ואי על בעלה לא תתאבל איך תתאבל לכבוד חמיה וחמותה. ומ"ש רבינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.