לחם יהודה הלכות חגיגה פרק א

לחם יהודה הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב יתר על שלמי חגיגה וכו' ונשים חייבות במצוה זו. עיין בהשגת הראב"ד ז"ל ובפי' מרן כ"מ שהעתיק פי' רש"י והתוס' ז"ל וסיים וכתב ואין תפיסה על רבינו למה לא האריך לבאר זה עכ"ל:
משמע דר"ל דרבינו מפרש כפירוש התוס' דפירוש אשה בעלה משמחה הוא בקרבן שלמי שמחה, ובאמת שהוא פלא שרבינו יקצר כל כך דבשלמא אם בגמ' נקטא סתם ולשון בעלי הגמ' סובל ב' פירושים ורבינו העתיק הלשון סתם אין תפיסה עליו שלא פי' הפירוש המתיישב לדעתו אבל בכה"ג בגמ' גופא הוצרכו לפרש ואביי גו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.