לחם יהודה הלכות גניבה פרק ט

לחם יהודה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ז
[ז] הבא במחתרת בין ביום בין בלילה. עיין בפי' הרב המגיד כיצד פירש הברייתא לדעת רבינו ולפי מה שאכתוב לקמן פירושה לדעת רש"י בס"ד יתיישב יותר דאף לפי הפשט של הקס"ד פירוש אם זרחה עליו השמש אינו אלא על הבירור ותדע עוד דהא לפי הברייתא הדורשת סמיכות אין לו דמים אם זרחה עליו השמש מוכרח דאין לפרש אם זרחה אלא על הבירור ואם אתה אומר דאין מקרא יוצא מידי פשוטו הכי משמע דאף ביום אין לו דמים אם ברור שבא על עסקי נפשות אם לא שיאמר הראב"ד לשיטתו דדרשת הסמיכות אינה אלא לפי הדרשה דבירור ולא לפי הפש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.