לחם יהודה הלכות גירושין פרק ט

לחם יהודה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה לה
[לה] האומר לשלוחו הולך גט זה לאשתי וכו' וחלה או נאנס משלחו ביד אחר. דע דשלשה חלוקים יש בדבר והוא דבגילה דעתו הבעל שאינו מקפיד בעשיית שליח אחר בזה אין חילוק דאפי' לא חלה יכול לשלחו ביד אחר וכדמוכח לעיל וכן דעת רבינו בסוף פ"ז וכמו שביאר הרב המגיד בד"ה ומפני מה צריך בי"ד וכו':
ובגילה דעתו שהוא מקפיד הא ודאי דאין חילוק דאפילו חלה אינו יכול לשלחו ביד אחר כדמוכח דעת הטור סימן קמ"א אות מ"א שכתב וז"ל השולח גט ע"י שליח ואמר לו אל יתנהו לה אחר אלא אתה ונתנו לאחר ונתנו לה פשיטא שאינ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.